Xàtiva

Informació proveïdors Ajuntament de Xàtiva

L'Ajuntament de Xàtiva en sessió de Ple de data 6 de juny de 2014 va acordar l'adhesió a la plataforma electrònica “Punt General d'Entrada de Factures Electròniques” del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques prevista en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic per a impulsar l'ús de la factura electrònica i crea el registre comptable, la qual cosa permetrà agilitar els procediments de pagament al proveïdor i donar certesa de les factures pendents de pagament existents. Aquesta adhesió s'aplica també al Consell Esportiu Municipal de Xàtiva.

En les bases d'execució del pressupost 2015 i en la seua Base 14a se estableix la quantitat d'1.000,00 a partir de la qual els proveïdors de l'Ajuntament de Xàtiva/Consell Esportiu Municipal estan obligats a presentar la factura electrònica.

El portal per a la presentació de factures electròniques es troba en el següent enllaç: https://ajuntamentdexativa.face.gob.es

Així mateix s'han establit les següents Unitats de Directori per a les factures electròniques que s'emeten amb càrrec a l'Ajuntament:

  • Oficina Comptable: L01461458 Oficina Pressupostària
  • Òrgan Gestor: L01461458 Junta de Govern Local
  • Unitat Tramitadora: L01461458 Ajuntament de Xàtiva

Les obligacions que estableix la Llei 25/2013 seran exigibles a partir del 15 de gener de 2015