Xàtiva

Primer Pla Municipal de Salut de Xàtiva 2012 – 2014

 

Què és el Pla de Salut de Xàtiva?

Durant molt de temps la salut i la malaltia han estat considerades com a binomi indissoluble, cara i creu del benestar individual, positiu i negatiu de la qualitat de vida. La salut referida com a absència de disfuncions i invalideses, era així definida en termes contraris a la malaltia, la malaltia era entesa doncs com a carència de salut. Actualment sabem que aquestes acceptacions resulten limitades, que no s’ajusten a la pluralitat d’experiències concomitants a estar sa o sana, malalt o malalta. És aquest context el que va portar a la OMS a proposar una definició de la salut en termes d’assoliment del més elevat nivell de benestar físic, mental i social i de capacitat de funcionament que permeten els factors socials i ambientals on s’insereix l’individu i la col·lectivitat. Una definició esta que intenta superar la mirada biologista de la malaltia, i que ens porta a considerar que per tal de millorar els nivells de salut de la població no resulta suficient amb incidir en les polítiques sanitàries.

Els documents “Salud para Todos en el año 2000” de la OMS i la Carta de Otawa, esdevenen un marc prioritari per posar en valor la implantació de polítiques i estratègies d’àmbit local, orientades a promoure la salut de la població així com reconèixer el paper fonamental que han d’acomplir els governs municipals en aquestes. La salut és un dels pilars del benestar d’una comunitat i la base per al desenvolupament ple de les persones. Les autoritats polítiques i sanitàries tenen el deure doncs de preservar la seua protecció, i per tant han de fer ús de tots aquells instruments i ferramentes al seu abast per apropar-se a un objectiu clar: cuidar i millorar la salut de la ciutadania.

El Pla de Salut de Xàtiva s’ha desenvolupat com a programa dins el marc d’acord de col·laboració subscrit entre la Federación Española de Municipios y Provincias i el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en matèria de la xarxa de ciutats saludables (RECS). Una ciutat saludable és, segons la FEMP, aquella població que dóna una alta prioritat a la salut en totes les seues actuacions, i és així com Xàtiva es va adherir a aquesta xarxa al 2008 amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania de la localitat. Les condicions socio-econòmiques, culturals i ambientals repercuteixen en la vida de les persones, en les seues relacions socials, en les seues xarxes de solidaritat, es per això que circunscribir-nos a una idea de salut que quede acotada per allò sanitari es planteja, a priori, com a reduccionista. Efectivament, la salut es veu mediada per una multiplicitat de determinants de distinta índole, si la nostra fita consisteix en millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Xàtiva l’objectiu que cal marcar-se no es redueix a minvar l’índex de prevalença de les malalties més comuns, o no només això, la nostra línia a l’horitzó és assolir un major benestar en la població, un concepte que ha d’entendre’s com a relatiu, dinàmic i multidimensional.

El Pla municipal que es presenta a continuació així com la diagnosi de salut en què s’assenta, s’han fonamentat en dos pilars bàsics: una concepció holística de la salut, i la implicació ciutadana en la seua elaboració.

El propi concepte de ciutat saludable així com el programa en sí del Pla de Salut involucra en el benestar de la ciutadania no solament els departaments municipals implicats, en aquest cas la Regidoria de Salut, sinó també i de manera transversal totes les regidories de l’Ajuntament de Xàtiva, així com el teixit associatiu local, els actors institucionals (educació, benestar...), els mitjans de comunicació i la ciutadania. Aquesta ciutadania que esdevé simultàniament artífex i població destinatària del Pla és una ciutadania plural i coneixedora del seu entorn. No oblidem que la ciutadania, siga aquesta associada o no, participa i té la seua pròpia percepció del context que l’envolta, coneix la seua població, sap allò que li preocupa, que li capfica de l’estat de salut dels seus veïns i veïnes, però ademés és usuària d’uns serveis de salut locals, uns serveis als que accedeix amb més o menys facilitat, dels quals té la seua pròpia percepció. És tot açò el que fa de la ciutadania un agent capaç de detectar problemàtiques, d’identificar elements a millorar, de posar en valor les oportunitats que la localitat ofereix, i és pel reconeixement de totes estes qualitats que el Pla de Salut de Xàtiva ha apostat per la participació ciutadana.

Efectivament, el Pla de Salut de Xàtiva, ha pretés ser el resultat d’un mosaic de mirades i percepcions que donen compte de la varietat d’imatges i representacions que atenyen a una mateixa idea: la de la salut. Partint d’aquesta premissa s’ha instat a la participació directa dels agents socials i dels àmbits professionals més representatius de la societat de Xàtiva a formar part d’un procés de treball dinàmic i obert, mitjançant la suma d’esforços, l’escolta activa de totes les opinions i la integració de la diversitat d’aportacions, cercant el consens, la cooperació i el treball en xarxa.

Per últim val a dir que el document que teniu a les mans no és, ni de bon tros, un document definitiu i acabat, sinó més aviat un punt de partida per iniciar la reflexió, la participació i la proposició de tots els agents de la ciutat per incrementar entre tots i totes la qualitat de vida a Xàtiva.