Xàtiva

CONTRACTACIÓ DE 40 TREBALLADORS EN EL MARC DEL PLA DE SOSTENIBILITAT I INFRAESTRUCTURES 2015 (ACTUALITZAT 01/12/2015)

CONTRACTACIÓ DE 40 TREBALLADORS EN EL MARC DEL PLA DE SOSTENIBILITAT I INFRAESTRUCTURES 2015 (ACTUALITZAT 01/12/2015)

Actualitzat 01/12/2015

RESULTATS DE LA BAREMACIÓ PROVISIONAL
Finalitzada la baremació provisional, es publiquen els resultats de les puntuacions obtingudes pels candidats en les dues fases: la prova pràctica i la valoració de la situació familiar del candidat, en el procés de selecció de 40 treballadors desocupats en el marc del programa d'ajudes econòmiques per a la realització d'inversions financerament sostenibles.

El dia establit per a la resolució de dubtes i/o presentar reclamacions son els díes 2, 3 i 4 de desembre, presentant instància en el Registre d'entrada la Casa de la Ciutat.

S'adjunten llistes de puntuació provisional obtinguda pels candidats.


Actualitzat 09/11/2015

Per Decret d'Alcaldia del dia 9 de novembre de 2015, s'ha acordat l'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos (amb indicació de la causa d'exclusió) en el procés de selecció de 40 treballadors desocupats en el marc del programa d'ajudes econòmiques per a la realització d'inversions financerament sostenibles.
En el mateix document s'indica els dies, els llocs i les hores la celebració de la prova pràctica, segons l'especialitat i l'ocupació a la qual els aspirants han optat.
Els llocs són el següents:
SECCIÓ A: OBRES I SERVEIS. (Dies 12, 13, 16, 17 i 18 de novembre)
Lloc de realització de la prova: Nau de la Brigada de Serveis Municipals, Camí Estret , Núm. 19, cantó Camí Braçal de Ferran.
SECCIÓ B: JARDINERIA. (Dies 12, 13, 16, 17 i 18 de novembre)
Lloc de realització de la prova: Jardí del centre comercial Plaça Major.
SECCIÓ C : AGRICULTURA I CAMINS. (Dies 12, 13 i 16 de novembre)
Lloc de realització de la prova: Nau de la Brigada de Parcs i Jardins, Camí Estret, Núm. 19, cantó Camí Braçal de Ferran.
S'adjunta el decret esmentat, la llista definitiva d'aspirats admesos, distribuits per especialitat i ocupació amb indicació del dia i de l'hora de la realització de la prova pràctica.


Actualitzat 02/11/2015

La Junta de Govern Local del dia 2 de novembre de 2015, ha acordat l'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos (amb indicació de la causa d'exclusió) en el procés de selecció de 40 treballadors desocupats en el marc del programa d'ajudes econòmiques per a la realització d'inversions financerament sostenibles. Els dies establerts per a subsanar la documentació que figura com a causa d'exclusió són el 3, 4 i 5 de novembre, en la Casa de la Ciutat en horari de 10:00 a 14.00 hores. S'adjunta l'acord esmentat i la llista provisional d'admesos i exclosos.


Actualitzat 14/10/2015

L'Ajuntament de Xàtiva ha procedit a la modificació i rectificació de les bases, únicament en dos aspectes, base quarta, referent a les dades de lliurament de sol·licitud, i base vuitena, referent a les persones en procés d'integració i inserció social, remarcat en negreta.

S'adjunta bases modificades, acord de junta de govern local de inici del programa, així com de modificació de les bases, e imprès normalitzat de sol.licitud.


L'Ajuntament de Xàtiva en el marc del pla de sostenibilitat i infraestructures té previst contractar a 40 persones aturades i amb un nivell d'especialització determinat, per a un període de sis mesos, a jornada completa, en les ocupacions relacionades a continuació.

La selecció es realitzarà seguint els criteris de baremació establits en les bases aprovades per acord de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Xàtiva, que s'adjunta.

Les sol.licituds de participació, es presentaran els dies 15, 16, 19 i 20 d'octubre, en horari de 10:00 a 14:00 hores, en la Casa de la Joventut, mitjançant imprès normalitzat que s' adjunta, juntament amb la documentació necessària per a participar en el programa.

Cada aspirant haurà d'escollir en la sol·licitud que presente, una única opció, i marcar l'ocupació a la qual desitja optar d'entre les 8 següents:

Secció A: Obres i Serveis
-Peó amb especialització (5 llocs de treball)
-Peó sense especialització (15 llocs de treball)
-Oficial (1 lloc de treball)

Secció B: Jardinería
-Peó amb especialització (2 llocs de treball)
-Peó sense especilització (11 llocs de treball)
-Oficial (1 lloc de treball)

Secció C: Agricultura i Camins
-Peó amb especialització (1 lloc de treball)
-Peó sense especialització (4 llocs de treball)